Warunki gwarancji

Start 9 Instrukcje, Warunki 9 Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Producent udziela 3 – letniej gwarancji na swoje wyroby, licząc od dnia zakupu produktu.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedstawienie ważnego dokumentu zakupu – faktury, paragonu, wz.
3. Gwarancja przysługuje pod warunkiem prawidłowej podbudowy podłoża oraz eksploatacji wyrobu, zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wad, nabywca musi wstrzymać się z układaniem wyrobu i złożyć
pisemną reklamację u Producenta. Jeżeli nabywca pomimo to ułożył wyrób, Producent zastrzega odstąpienie od
pokrycia kosztów rozbiórki reklamowanej nawierzchni.
4. W razie nieotrzymania pełnej zapłaty za wydany towar Producent zastrzega sobie w pierwszej kolejności
potracenie brakujących kwot z reklamowanego produktu.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Warunków jest sąd właściwy
dla siedziby Producenta.

Dopuszczalne i nie podlegające reklamacji:
WYKWITY
Na wyrobach wykonanych z betonu może występować wykwit wapienny. Może mieć on formę skupioną (pojedyncze
plamy) lub rozproszoną (wrażenie przymglenia kolorystyki i elementu). Jest on spowodowany naturalnymi zjawiskami,
zachodzącymi podczas procesu dojrzewania betonu i jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Zgodnie z normami
PN-EN 1338, PN-EN 1339 oraz PN-EN 1340 (pkt. 5.4.1 Aspekty wizualne. Wygląd) wykwity takie nie mają wpływu
na właściwości użytkowe elementów i nie są uważane za istotne. Z reguły wykwity wapienne znikają samoistnie po
upływie 3-4 lat.

UWAGA: Długotrwałe przechowywanie produktów w pakietach pozostawionych na działae warunków atmosferycznych (snieg, deszcz) sprzyja powstawaniu wykwitów wapiennych. Zaleca się układanie elementów niezwłocznie po dostawie lub ewentualnie zabezpieczenie ich przed działaniem ww. czynników.

RÓŻNICE W ODCIENIACH KOSTEK
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ewentualne różnice w jednolitości zabarwienia mogą być spowodowane nieuniknionymi
zmianami właściwości surowców i warunków dojrzewania , nie są one jednak uważane za istotne i nie wpływają
na zmianę właściwości użytkowych elementów (pkt. 5.4.3 normy PN-EN 1338, PN-EN 1339 oraz PN-EN 1340 – Zabarwienie).
Występowanie powyższych zjawisk i różnic w zabarwieniu nie może zatem stanowić podstawy do reklamacji
wyrobu.

MIKRORYSY
To włoskowate pęknięcia, niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki. Nie są one
wadą produkcji i nie pomniejszają walorów użytkowych kostki brukowej.

WYPŁYWKI na górnej krawędzi wyrobów
Wynikają z normalnej eksploatacji form używanych do produkcji. Wykruszają się samoistnie podczas naturalnego
korzystania z zakupionej kostki.

USZKODZENIA MECHANICZNE
Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego: transportu, rozładunku, magazynowania, zabudowy i użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu, na które Producent nie ma wpływu.