RODO

Start 9 Kontakt 9 RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STYLBRUK Adrian Bieniek Sp. K. z siedzibą w Wawrzyńcowicach,
posiadająca adres: Wawrzyńcowice 128, 47-370 Zielina, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000184066, NIP: 7551763128, dalej jako „Administrator”.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem
e-mail: 
odo@stylbruk.pl

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego z wykorzystaniem formularza, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

Przysługuje Państwu prawo do:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.