Krawężniki betonowe
Start 9 Instrukcje do elementów 9 Krawężniki betonowe

Instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa wyrobu budowlanego – krawężniki betonowe

Przed zabudową elementów brukowych należy wykonać projekt nawierzchni uwzględniający warunki zabudowy, rodzaj obciążeń, nośność gruntu i podbudowy oraz właściwy drenaż. Należy uwzględnić wszelkie inne uwarunkowania mogące mieć wpływ na eksploatację budowanej nawierzchni. W celu wykonania nawierzchni należy usunąć warstwę gruntu na głębokość umożliwiającą wbudowanie podbudowy. Podbudowę nawierzchni należy wykonać z mrozoodpornych kruszyw naturalnych. Do wykonywania podbudowy zabrania się używać gruzu ceramicznego lub ceglanego. Podbudowa po zagęszczeniu powinna cechować się odpowiednią nośnością i przesiąkliwością oraz winna być wykonana z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi właściwe odprowadzenie wody z gotowej nawierzchni. Ostatnią warstwę podbudowy powinna stanowić podsypka wyrównująca ewentualne różnice w grubościach poszczególnych elementów brukowych. Po każdym etapie prac należy wykonać pomiary sprawdzające jakość wykonania tych prac oraz sporządzić raport potwierdzający zgodność z projektem (nośność, spadki, płaskość i pofalowanie wykonanej nawierzchni). Budowana nawierzchnia powinna zostać obramowana. Obramowanie należy wykonać z obrzeży lub krawężników osadzonych na fundamencie w sposób umożliwiający przenoszenie obciążeń poziomych z układanej nawierzchni. Dobór klasy betonu z którego wykonany jest fundament powinien zostać dokonany biorąc pod uwagę rodzaj zabudowywanego elementu oraz wielkość oddziałujących na niego obciążeń. Podczas zabudowy krawężników należy pozostawić fugę między krawężnikami o minimalnej szerokości 5mm. Fuga może zostać wypełniona wyłącznie za pomocą mas elastycznych.

Elementów brukowych nie wolno traktować bezpośrednio metalowymi narzędziami (młotki, łopaty, płyta zagęszczarki) ponieważ mogą one trwale uszkodzić ich powierzchnię.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty powinny być prowadzone przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz posiadający wszelkie niezbędne badania lekarskie uprawniające go do podjęcia pracy. Personel powinien być wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej takie jak okulary, rękawice, buty robocze czy ochronniki słuchu. Do układania należy używać wyłącznie w pełni sprawnego sprzętu, zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania. Należy używać wózków oraz taczek do transportu elementów oraz bezwzględnie przestrzegać norm dotyczących dźwigania. Podczas prac wymagających dźwigania elementów należy zachować prawidłową postawę ciała – wyprostowane plecy i zgięte nogi. W przypadku prac klęczących używać nakolanników. Stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku. Wszelkie odpady opakowaniowe (paski, folie) należy umieścić w pojemnikach na odpady bezpośrednio po zdjęciu z palet. Puste palety można sztaplować zachowując stabilność powstałego stosu. Przy pracy z zagęszczarkami oraz pilarkami należy stosować ochronę słuchu, wzroku oraz rękawice ochronne. Podczas prac przy używanych drogach należy zadbać o właściwą widoczność (kamizelka odblaskowa) oraz oznakowanie terenu robót (pachołki i taśmy ostrzegawcze)