Pustaki ogrodzeniowe
Start 9 Instrukcje do elementów 9 Pustaki ogrodzeniowe

Instrukcja obsługi i informacje dotycząca bezpieczeństwa wyrobu budowlanego – pustaki ogrodzeniowe

Przed zabudową pustaków należy wykonać projekt ogrodzenia uwzględniający warunki zabudowy, rodzaj obciążeń oraz rozmieszczenie słupków, bram oraz furtek. Rozpoczynając budowę ogrodzenia należy wykonać fundament usadowiony poniżej strefy zamarzania gruntu. Wykop pod fundament powinien być właściwie zabezpieczony. Ławy fundamentowe należy zazbroić prętami zbrojeniowymi (zalecane zbrojenie to kosz wykonany z min. 4 prętów o średnicy 12mm). Fundament powinien zostać zalany betonem o klasie C25/30 wraz z zachowaniem precyzyjnego wypoziomowania całej ławy fundamentowej. Ławę należy odseparować od pustaków za pomocą izolacji poziomej, która chroni ogrodzenie przed wilgocią pochodzącą z gruntu.

Istotne jest właściwe zaprojektowanie całego ogrodzenia, a w szczególności rozmieszczenie słupków

bramy i furtki. Chcąc postawić ogrodzenie rozpoczynamy prace od wykopania fundamentu. Wykop taki powinien sięgać poza strefę przemarzania, która w zależności od regionu Polski wynosi od 90 cm do 150 cm.

Ławy fundamentowe zbroimy poziomo prętami żebrowymi, zgodnie ze sztuką budowlaną (zalecana średnica pręta Ø12 w ilości 4 szt. – dwa na górze i dwa na dole), a do słupków wykonujemy zbrojenie pionowe (zalecane 4 szt. prętów o średnicy Ø 12).

Tak przygotowany i uzbrojony wykop zalewamy betonem klasy C25/30 dbając o precyzyjne wypoziomowanie całej ławy fundamentowej.

Powstała ława fundamentowa wymaga położenia folii izolacji poziomej, która chronić będzie całe ogrodzenie przed wilgocią przenikającą z gruntu.

Przed rozpoczęciem prac montażowych musimy oczyścić wszystkie elementy murowe z pozostałości poprodukcyjnych.

Montaż ogrodzenia łupanego rozpoczynamy od ustawienia szerokich elementów słupkowych, a następnie wypełniamy przestrzeń między nimi wąskimi elementami.

Montaż ogrodzenia wykonanego w całości z wąskich pustaków rozpoczynamy od elementów ułożenia pustaków podmurówkowych, w następnej kolejności montujemy na nich elementy słupkowe.

Należy pamiętać, że do łączenia pustaków stosować powinno się specjalny, mrozoodporny klej na bazie poliuretanów. Klejenie pustaków klejami na bazie cementów skutkować będzie występowaniem trudnych do usunięcia wykwitów wapiennych.

Łączenie poszczególnych elementów powinno wykonać się z należytą starannością, tak aby na późniejszym etapie uniemożliwić wypłynięcie betonu, a co się z tym wiąże – powstania wykwitu lub zacieku na powierzchni ogrodzenia.

Przed wypełnieniem masą betonową całe ogrodzenie trzeba dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem betonem.

Poziomowanie oraz zlikwidowanie odchyleń pomiędzy pustakami możemy wykonać za pomocą kliników. Elementy, które zostały osadzone wypełniamy masą betonową o konsystencji gęstoplastycznej, klasy C20/25, na bazie żwirów i piasków płukanych oraz portlandzkiego cementu CEM I, bez dodatków mineralnych.

Wymagane jest użycie plastyfikatora w celu uplastycznienia i napowietrzenia masy betonowej oraz ograniczenia ilości wody zarobowej.

W przypadku zabrudzenia mieszanką betonową powierzchni ogrodzenia, należy niezwłocznie usunąć powstałe zabrudzenie, spłukując je obficie wodą.

Pamiętaj! Zanim zamontujesz daszki: po każdym dniu pracy koniecznie zabezpiecz słupki oraz podmurówkę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Etap murowania słupków i podmurówek jest zakończony – montujemy daszki, używając do tego klejów na bazie poliuretanów. Wszelkie połączenia między daszkami, a także pomiędzy daszkami a pustakami uszczelniamy silikonem, który uniemożliwi wnikanie wody do wnętrza ogrodzenia.

Etap montażu jest zakończony. Po zakończeniu fazy dojrzewania betonu, po umyciu całego ogrodzenia i dokładnym jego wyschnięciu zaleca się wykonanie impregnacji.

Osadzenie bram, furtek i przęseł zaleca się wykonać za pomocą klejów przeznaczonych do kotwienia.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty powinny być prowadzone przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz posiadający wszelkie niezbędne badania lekarskie uprawniające go do podjęcia pracy. Personel powinien być wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej takie jak okulary, rękawice, buty robocze czy ochronniki słuchu. Do układania należy używać wyłącznie w pełni sprawnego sprzętu, zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania. Należy używać wózków oraz taczek do transportu elementów oraz bezwzględnie przestrzegać norm dotyczących dźwigania. Podczas prac wymagających dźwigania elementów należy zachować prawidłową postawę ciała – wyprostowane plecy i zgięte nogi. W przypadku prac klęczących używać nakolanników. Stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku. Wszelkie odpady opakowaniowe (paski, folie) należy umieścić w pojemnikach na odpady bezpośrednio po zdjęciu z palet. Puste palety można sztaplować zachowując stabilność powstałego stosu. Przy pracy z zagęszczarkami oraz pilarkami należy stosować ochronę słuchu, wzroku oraz rękawice ochronne.