Proces produkcyjny
Start 9 Produkcja 9 Proces produkcyjny

Prezentujemy Państwu schemat linii technologicznej do wytwarzania elementów wibroprasowanych. Poniżej schematu odnajdą Państwo ogólny opis poszczególnych etapów produkcyjnych. Proces produkcyjny zawsze poprzedzony jest kwalifikacją surowców oraz badaniami produkowanego wyrobu, tak by spełniał on wszelkie stawiane mu wymagania. Po dokonaniu kwalifikacji dostawców, zamówione surowce trafiają w miejsca magazynowania. Dla kruszyw są to zasieki, natomiast materiały w postaci pyłów kierowane są bezpośrednio do silosów. Domieszki oraz farby dostarczane są w postaci płynnej w pojemnikach umożliwiających ich bezpośrednie dozowanie.

1 – ZAŁADUNEK SUROWCÓW

Na stanowisku oznaczonym cyfrą 1 następuje załadunek surowców. Cement przepompowywany jest do określonych silosów, przepompowywane są także inne dodatki mineralne wspomagające produkcję. Kruszywa za pomocą ładowarki umieszczane są w poszczególnych boksach. Operator węzła betoniarskiego ma możliwość dozowania surowców z poszczególnych boksów oraz poszczególnych silosów.

2 – PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Na tym stanowisku następuje produkcja mieszanki betonowej. Operator programuje recepturę na konkretny produkt. Odważone surowce za pomocą przenośników transportowane są do mieszalników. Wytwarzanie mieszanki betonowej następuje w stały, usystematyzowany sposób, tak by gotowy element charakteryzował się jak największa powtarzalnością.

3 – FORMOWANIE

Formowanie wyrobów następuje w wibroprasie. Proces formowania polega na równomiernym zasypaniu gniazd form produkcyjnych mieszanką i sprasowaniem tego betonu wraz z jednoczesnym poddaniu wibracjom.

4KONTROLA WSTĘPNA

Na tym stanowisku następuje kontrola wizualna, oraz kontrola wymiarów świeżych elementów. Dzięki uzyskanym informacjom operator może na bieżąco dokonywać korekt w ustawieniu maszyny, tak by wyrób spełniał stawiane mu wymagania.

5 – PIĘTROWANIE

Gotowe elementy trafiają na windę piętrującą. Po zapełnieniu windy całość transportowana jest do komór dojrzewalni.

6DOJRZEWALNIA

Świeże elementy dojrzewają w zamkniętych komorach o wymuszonym obiegu powietrza wraz z regulacją temperatury i wilgotności. Jest to szczególnie ważny etap, ponieważ podczas pierwszych godzin dojrzewania elementy są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Etap ten trwa kilkanaście godzin, aż do uzyskania parametrów wyrobów umożliwiających ich dalsze pakowanie i magazynowanie.

7,8 – KONTROLA WYROBÓW

Na tym etapie następuje końcowa ocena wizualna wyrobu. Pobierane są tu również próbki z każdej partii produkcyjnej do badań bieżących.

9PAKOWANIE ORAZ ETYKIETOWANIE

Elementy zostają ułożone w oznakowane pakiety, które następnie zostają opakowane i skierowane do magazynowania.

10MAGAZYNOWANIE WYROBÓW

Operatorzy wózków widłowych odbierają towar, który trafia w miejsce jego magazynowania