Informacje ogólne
Start 9 Informacje techniczne 9 Informacje ogólne

Kostki, płyty oraz krawężniki betonowe są obecnie bardzo powszechnym oraz trwałym materiałem stosowanym do budowy dróg, placów, oraz ciągów pieszych. Zgodnie z przepisami prawnymi, by wyrób taki mógł być wprowadzony do sprzedaży producent musi spełnić szereg wymagań dotyczących produkcji oraz systemu jej kontroli oraz norm dotyczących samych elementów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. z późniejszymi zmianami wyroby te znakowane są znakiem CE potwierdzającym ich zgodność z przepisami dotyczącymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Znakowanie to oznacza także, że producent wdrożył i utrzymuje Zakładowy System Kontroli Produkcji zapewniający właściwą, wysoką jakość wyrobów.

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawianym przez producenta po dokonaniu wszelkich formalności wymaganych do dopuszczenia wyrobu do sprzedaży (w tym badań wstępnych produktu). Potwierdza ona zgodność wyrobu z normami zharmonizowanymi i pozwala na umieszczenie znaku CE na produkcie. Wystawiana jest ona jednorazowo dla danego produktu i zmieniana jest jedynie w przypadku zmian deklarowanych właściwości. Dokument ten potwierdza, iż producent spełnia wszystkie kryteria jakościowe dla danego produktu.

Karty produktów

Jest to dodatkowy, nieobligatoryjny dokument wystawiany przez producenta w celu zadeklarowania właściwości innych niż w Deklaracji Właściwości Użytkowych. Na karcie produktu deklarujemy również parametry specjalne, zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.

Kolorystyka wyrobów

Wyroby mogą być barwione w masie, lub posiadać naturalny kolor wynikający ze składowych surowców (kolor naturalny – szary). Na końcową kolorystykę wyrobów wpływa wiele czynników, z czego część jest niezależna od producenta. Dlatego też mimo zastosowania ścisłego reżimu technologicznego podczas produkcji mogą występować różnice w odcieniach. Warto zauważyć, iż przy produkcji elementów posiadających kolor naturalny – szary nie jest używany żaden barwnik, więc kolorystyka tych elementów jest bardzo zależna od kolorystyki surowców, która może zmieniać się z każdą dostawą surowców.

Na zmiany w kolorystyce wyrobu wpływa wiele czynników, takich jak wspomniana wcześniej stabilność surowców, ale także wilgotność mieszanki betonowej, czas przebywania w dojrzewalni, czy temperatura i wilgotność dojrzewania elementów. Ponieważ zmiany tych parametrów są nieuniknione zalecana jest metoda układania kostek z kliku palet produkcyjnych naraz. System taki pozwala na wizualne zniwelowanie tych różnic na nawierzchni.

W przypadku elementów płukanych, głównym elementem wpływającym na kolor są odsłonięte ziarna kruszywa. Wyrób przejmuje więc kolor naturalny zastosowanego w górnej warstwie kruszywa.