Wykwity wapienne
Start 9 Częste zapytania 9 Wykwity wapienne

Wykwit wapienny jest zjawiskiem często towarzyszącym hydratacji cementu. Powstaje on w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia, który zaś powstaje podczas procesu wiązania cementu. Jest to naturalny proces, który nie jest wynikiem złej jakości elementów. Na intensywność wykwitów wpływa wiele czynników, z czego jednym z istotniejszych jest wilgotność powietrza oraz wilgotność elementu. Wykwit może przybrać formę punktową w postaci plam, lub pojawiać się równomiernie na całej powierzchni elementów. Wykwit w formie jednolitego nalotu czasem mylnie interpretowany jest jako utrata koloru kostki.

Wykwit wapienny, mimo iż wpływa znacząco na estetykę wyrobów, nie wpływa na właściwości użytkowe wyrobów. Wymagania normowe w przypadku elementów brukowych stanowią iż „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe i nie są uważane za istotne”. Tym samym wykwit wapienny, niezależnie od jego intensywności nie może być podstawą reklamacji towaru. Firma Stylbruk jako świadomy i odpowiedzialny producent stara się maksymalnie zniwelować występowanie wykwitów na swoich elementach. Dzieje się tak poprzez właściwy reżim technologiczny, stosowanie najnowszych technologii oraz domieszek podczas procesu produkcji a także przez magazynowanie gotowych produktów pod zadaszeniem. Istotne jest także właściwe uświadamianie klientów w zakresie postępowania z wyrobem po zakupie i zabudowa elementów pozwalająca na prawidłową migrację wody z nawierzchni oraz z podbudowy.

W celu zminimalizowania zjawiska występowania wykwitów należy:

  • ZADBAĆ O DOBRZE WYKONANĄ, PRZEPUSZCZALNĄ PODBUDOWĘ

Zaleganie wody w warstwie konstrukcyjnej kostki jest czynnikiem mocno sprzyjającym powstawaniu wykwitów na powierzchni elementów. Podbudowa powinna być tak zaprojektowana i wykonana by umożliwiała swobodną migrację wody. Nie zalecane jest również stosowanie podbudowy stabilizowanej cementem. Podbudowa taka sama w sobie jest intensywnym źródłem wykwitów, które wraz z wodą migrują na powierzchnię.

  • ZAMAWIAĆ ELEMENTY BEZPOŚREDNIO PRZED ICH UŁOŻENIEM

Wszystkie szlachetne wyroby produkowane przez Stylbruk magazynowane są pod wiatami, które z jednej strony chronią wyroby przed wilgocią z opadów atmosferycznych, a z drugiej zapewniają ciągłe wietrzenie pakietów. Taki sposób przechowywania w znakomity sposób ogranicza występowanie wykwitów. Długotrwałe składowanie elementów w pakietach bez osłony przed warunkami atmosferycznymi jest częstą przyczyną występowania wykwitów na elementach. Stąd też zalecamy zaplanowanie procesu układania elementów brukowych w taki sposób by wyroby układać bezpośrednio po dostarczeniu towaru.

Wykwit jest problemem czysto estetycznym, nie wpływa on na wytrzymałość, czy też trwałość elementów. W celu jego usunięcia możemy posłużyć się metodami fizycznymi oraz chemicznymi. Więcej o usuwaniu wykwitów znajdą Państwo w rozdziale CZYSZCZENIE WYKWITÓW.